Bidra till mötet

Tävling: Bästa hjärtsviktsfall

En nyhet för i år är att ni alla kommer ges möjlighet att bidra till mötets innehåll genom att vi prövar två nya moment.

Den 3/10 har tid avsatts till fallpresentationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan skicka in förslag på intressanta, lärorika och kanske lite tankeväckande fall på temat hjärtsvikt. Från inkomna bidrag kommer tre väljas ut för presentation på mötet. Tid till en kortare frågestund kommer ges i samband med dragningen. Den bästa fallpresentationen kommer tilldelas ett pris om 3000 kr. 

Tillvägagångssätt och förutsättningar:

 • För att bidra med ett fall vill vi ha en kort beskrivning av fallet och tankar kring varför det bedöms vara av intresse för mötets deltagare. Tänk abstractformat om ca 250 ord. Vill man bifoga bilder får man, men det är inget krav. Förslaget mailas till info@sfkf-hostmotet.se.
 • Sista datum för att inkomma med fallförslag är 2023-09-15.
 • Vald modalitet är ekokardiografi
 • Besked om ditt fall blivit utvalt eller inte lämnas senast 2023-09-17.
 • Om ditt fall blir utvalt får du börbereda en presentation i powerpoint-format om åtta minuter. Var förberedd på att 2 min kommer vikas åt frågor efter avslutad presentation. Presentationerna mailas i powerpoint-format till info@sfkf-hostmotet.se senast 2023-09-24. Vi säkerställer att rörliga bilder och liknande fungerar på vår tekniska plattform och återkopplar.
 • Prisutdelning (3000 kr) för bästa fallpresentation kommer ske efter dragningarna 2023-10-03.

Utlåtanden landet runt

Vi tror att variationen i hur vi formulerar oss i våra utlåtanden varierar i hög grad över landet. Hur uttrycker vi oss till exempel vad gäller den systoliska och diastoliska funktionen när vi kommunicerar med våra remittenter? För att illustrera detta och för att göra det möjligt lära av varandra vill vi försöka samla in exempel på utlåtanden från hela landet. Dessa kommer sammanställas och presenteras i posterform på mötet vilket vi hoppas ska stimulera till diskussion och nya idéer.

Vi är därför tacksamma om så många kliniker som möjligt kan skicka in ett eller två rätt typiska ekokardiografiska utlåtanden vad gäller en patient med hjärtsvikt (bevarad eller nedsatt systolisk funktion är bägge av intresse).

Tillvägagångssätt och förutsättningar:

 • Utse en person på kliniken som är ansvarig för att exempelutlåtanden skickas in

 • Ett eller två typiska hjärtsviktsutlåtanden från kliniken mailas till info@sfkf-hostmotet.se i valfritt format (.doc, .jpg, .pdf eller annat)

 • Viktigt att utlåtandet är helt anonymiserat. Remissinformation och frågeställning behöver inte vara med.

 • Dead-line för att bidra är 2023-09-15

 • Vi sammanställer inkomna bidrag i posterformat där utlåtandet och ursprungsklinik framgår