Abstracts

Instruktion och mall för abstract vid Höstmötet 2023

Vi ser gärna att ni presenterar vetenskapliga studier samt kvalitetsarbeten på höstmötet! Pris kommer att utdelas för bästa vetenskapliga arbete och för bästa kvalitetsarbete.

Abstract får inte beskriva studier som har accepterats för publikation eller redan är publicerade vid deadline för submission. Däremot kan abstract som tidigare presenterats vid andra vetenskapliga möten accepteras. För abstract avseende kvalitetsarbeten rekommenderas nedanstående utformning, men det är inget krav.

Deadline för submission är 2023-07-31.

 • Abstracts utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 300 ord och maximalt en figur eller tabell. Format Word, Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd. 
 • Dela upp abstractet enligt följande:
 • Titel (kortfattad utan förkortningar)
 • Bakgrund (inkl. syftet med studien)
 • Material och metod
 • Resultat
 • Konklusion
 • Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används.

Abstract enligt ovan tillsammans med ev. tabell eller figur skickas med e-post som word-fil till SFKF:s vetenskaplige sekreterare enligt nedan.

Utöver detta bifogas:

 • Fullständiga namn och arbetsplats för samtliga författare inkl angivelse om vem som presenterar och dennes kontaktinformation.
 • Uppge önskemål om presentationstyp: "poster eller muntlig presentation" alternativt "endast poster"
 • Information om ni godkänner eller inte godkänner publicering av abstractet på föreningens hemsida innan mötet.

Besked om acceptans sänds ut senast i september månad.

Vi önskar posters i formatet 90 cm (bredd) x 110 cm (höjd).

Abstrakt inkl. eventuell tabell eller figur skickas till: david.kylhammar@regionostergotland.se